Búsqueda de documentos / Dokumentuen bilaketa

Egiaztapen Kode Segurua


Irudiko testua idatzi

De conformidad con lo dispuesto en el art. 42.b) de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, mediante la inserción del Código Seguro de Verificación (CSV) que aparece en el documento electrónico, se permite al interesado la comprobación de la integridad del documento en esta sede electrónica.

Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren 2015eko urriaren 1eko 40/2015 Legearen 42.b) artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, dokumentu elektronikoan agertzen den Egiaztapen Kode Segurua (EKS) sartuta interesdunari aukera ematen zaio dokumentuaren osotasuna egiaztatzeko egoitza elektroniko horretan.