Búsqueda de documentos / Dokumentuen bilaketa / Search for documents
De conformidad con lo dispuesto en el art. 42.b) de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, mediante la inserción del Código Seguro de Verificación (CSV) que aparece en el documento electrónico, se permite al interesado la comprobación de la integridad del documento en esta sede electrónica.Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren 2015eko urriaren 1eko 40/2015 Legearen 42.b) artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, dokumentu elektronikoan agertzen den Egiaztapen Kode Segurua (EKS) sartuta interesdunari aukera ematen zaio dokumentuaren osotasuna egiaztatzeko egoitza elektroniko horretan.In conformity with Article 42.b) of Act 40/2015 of October 1 of the Legal Regime of the Public Sector, the insertion of the Secure Verification Code (CSV) that appears in the electronic document allows any interested party to verify the integrity of the document in this electronic office.